TOUR HONGKONG เที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความคึกคักในตัวเมือง
สภาพภูมิอากาศฮ่องกงอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

Visitors: 62,383