ทัวร์แคนาดา

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์


  • เดินทาง: เม.ย. - พ.ค. 62
    ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
    สายการบิน : ไชน่าอิสเทิร์น
    เริ่มต้น: 95,900.-

   

Visitors: 87,230