OBLU XPERIENCE AILAFUSHI

  OBLU XPERIENCE   

 • Oblu Xperience Ailafushiป็นรีสอร์ท4 ดาวในประเทศมัลดีฟส์อยู่ในเครือโรงแรมAtmosphere ซึ่งให้บริการแบบ All-Inclusive meal plan เดินทางเข้ารีสอร์ทด้วย Speedboat เพียง 10 นาที จึงไม่เสียเวลาในการเดินทางมาก
 • "Oblu Xperience Ailafushi" ให้นิยามใหม่ของการเข้าพักบนเกาะมัลดีฟส์ที่เป็นแก่นสาร ใน Dhivehi 'Aila' หมายถึง ครอบครัว และ 'Fushi' หมายถึง เกาะ
 • เกาะ Ailafushi เป็นสถานที่พักผ่อนแบบสบาย ๆ ที่ครอบครัว เพื่อนฝูง คู่รักและผู้สนใจรุ่นมิลเลนเนียล สามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดที่ไม่ยุ่งยากท่ามกลางความงามอันเงียบสงบ     


PROMOTION :  ช่วงราคาดีที่สุด **จำนวนจำกัด** 
 Period : 12 Apr.2024 - 31 Oct.2024
Booking Date : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Ocean View Room N/A 25,200 33,500
  Ocean View Family Room N/A 32,400 41,700
  Beach Villa N/A 30,200 40,000
  Water Villa N/A 33,300 44,200

  ราคาเตียงเสริม / ราคาเด็ก
(เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
  ผู้ใหญ่อายุตังแต่ 12 ปีขึ้นไป N/A 16,500 21,800
  Extra Child อายุ 5 - 11.99 ปี N/A 8,900 11,800
  Extra Infant อายุ 0 - 4.99 ปี N/A 750 1,000

 Period : 1 Feb.2024 - 11 Apr.2024
Booking Date : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Ocean View Room N/A  30,500 38,400
  Ocean View Family Room N/A 36,500 46,600
  Beach Villa N/A 35,900 45,000
  Water Villa N/A 38,900 49,100

  ราคาเตียงเสริม / ราคาเด็ก
 (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
  ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป N/A 17,600 21,800
  Extra Child อายุ 5 - 11.99 ปี N/A 8,900 11,800
  Extra Infant อายุ 0 - 4.99 ปี N/A 750 1,000
 


อัตราค่าบริการรวม :
 
ค่าที่พักตามที่เลือก
✓ 
Speedboat รับส่งที่ สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตั้งแต่ที่สนามบิน
 
อาหารเช้า กลางวัน และค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหาร Element X (ไม่รวม In-Villa Dining)
 
เครื่องดื่มไม่อั้นทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ (สุราและเบียร์ทั่วไปไม่อั้น / เฮาส์เทไวน์)
 
วันซิกเนเจอร์ค็อกเทล น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำอัดลม น้ำผลไม้บรรจุซอง ชา กาแฟ
 
บริการกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
 
ฟรี Live music perfomance and DJ at X360 Bar (ให้บริการทุกวัน)
 
ภาษีและ Service charge ประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน / GST and Service charge of Maldives as current rate.
 
ประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (มีบริการจองตั๋วให้)
 ห้องอาหารใต้น้ำ Underwater Restaurant Only Bar จองล่วงหน้า ผู้ใหญ่ 6,000 บาท/ท่าน
 ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่น ๆ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
 


เงื่อนไขการจอง :

กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 - 60 วันก่อนการเดินทาง
การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
 • งวดแรก ภายใน 3 วัน หลังจองมัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน
 • งวดที่ 2 ภายใน 40 วันก่อนวันเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 40 วัน ชำระเต็มจำนวน
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมบัตร 3%

เงื่อนไขการเข้าพัก :
 • ราคาแพ็คเกจเป็นราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่านต่อห้อง
 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง รวมค่า Maldives GST Tax, Service charge, Green Tax บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคาอัตราภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมัลดีฟส์  ณ ปัจจุบัน (GSTและภาษีอื่น ๆ) ซึ่งอาจมีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้

การยกเลิก :
 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน / More than 45 days before arrival: cancellation c 5,000 THB per person.
 • 45 - 30 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่เข้าจองรวมทั้งหมด / 45 - 31 days before arrival: cancellation charge 50%.
 • 30 วันก่อนการเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 30 days before arrival: cancellation charge 100%.
 • ยกเลิกกระทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort charge 100%.
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าหมายเหตุ : 

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวทุกกรณี
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 268,010