ดิการี มัลดีฟส์ , DHIGALI MALDIVES

DHIGALI Maldives ★★★★★

ดิการี มัลดีฟส์ ล้อมรอบด้วยแนวปะการังขนาดใหญ่เหนือทะเลสาบ และตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน Male โดยใช้เวลาโดยสาร Seaplane 45 นาที ผู้เข้าพักสามารถอิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหารที่หนึ่งใน 7 ห้องอาหาร ผู้เข้าพักสามารถเพลินกับการรับบริการชุดสปาในบรรยากาศผ่อนคลายของสวนหย่อมเขตร้อน ซึ่งมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดเล็กล้อมรอบด้วยเตียงนอนเล่นภายใต้พันธุ์แมกไม้ธรรมชาติเขียวชอุ่ม ซึ่งเอื้อต่อการบำบัดและธรรมเนียมการฟื้นฟูแบบพื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจำบนหาดทรายของ DHIGALI คือการหลบหนีไปในการผจญภัย บนทางบกทางทะเลหรือใต้น้ำความตื่นเต้นของการค้นพบกำลังรอคอยการต้อนรับมัลดีฟส์ที่อบอุ่นครอบคลุมถึงแขกทุกท่านที่ DHIGALI นวัตกรรมในการออกแบบทิวทัศน์ที่งดงาม การบริการ DHIGALI ที่ใช้งานง่ายสร้างประสบการณ์เกาะที่ประเสริฐอย่างแท้จริง!


 

Special Offer!
  ฟรี! ทริปล่องเรือชมปลาโลมา 1 ครั้ง
  Glass bottom boat excursion 1 ครั้ง 


Honeymoon Complementary :

 • One bottle of Moet (will have a non – 

  alcoholic substitute if needed)
 • One packet of Dhigali special blend coffee
 • One customized spa gift package
 • One box of homemade praline chocolatesPromotion! : *สนใจเดินทางช่วงไหน สามารถสอบถามราคาได้ครับ

Premium All Inclusive + Seaplane

อาหารเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่องดื่ม

Period : 11 May 2024 - 31 Sep 2024

*สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Beach Bangalow - - -
  Deluxe Beach Bangalow - - -
  Beach Villa - - -
  Water Villa
- - -
  Beach Villa with Pool  - - -
  Lagoon Villa with Pool - - -
  Beach Suite with Pool    - - -
 
  ราคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก
(เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
  Extra Adult : 18 years and above - - -
  Extra Teen : 12 - 17.99 years - - -
  Extra Child : 2 - 11.99 years - - -
  Infant : 0 - 1.99 years Free


อัตราค่าบริการรวม :
 ห้องพักตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก (พักขั้นต่ำ 2  คืน)
 ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ ที่ห้องอาหารหลัก รวมเครื่องดื่มทั้งมี และไม่มีแอลกฮอล์
 รวมบริการรับส่ง สนามบิน - รีสอร์ทโดย Seaplane
 พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 Kids Club
 Welcome drinks เมื่อเดินทางมาถึงรีสอร์ท
 สิทธ์การใช้ Fitness
 Wi-Fi ภายในห้องพัก และบริเวณรีสอร์ท
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 - 60 วันก่อนการเดินทาง
 • การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
    - งวดแรกการการจองมัดจำ 50 % 
    - งวดที่ 2 ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 50 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

การยกเลิก : 
 • มากกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่ามัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน
 • 45-31 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วัน ก่อนการเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหัน : หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่มาสารถเรียกเงินคืนได้
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพคเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Check - in / Check - out :
 • Check - in : 14.00 hrs (เช็คอินช่วงเช้าได้ในกรณีมีห้องพักว่าง)
 • check - out : 12.00 hrs
 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ 100% ของราคาห้องพักหมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะจไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง บริษัทฯจะยึด ถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
Visitors: 273,456