OBLU NATURE HELENGILI

OBLU Nature Helengeli ★★★★ 

OBLU Nature Helengeli 1 รีสอร์ทในเครือ Atmosphere ตั้งอยู่ใน North Malé Atoll เพียง 50 นาทีโดยเรือเร็วจากสนามบิน Malé รีสอร์ทมีวิลล่า 116 หลัง ห้องพักตกแต่งแนวทันสมัย ห้องพักแบบกึ่งกลางน้ำมีสระว่ายน้ำที่ระเบียง ที่ยังคงคอนเซ็ปท์ของ All Inclusive package รีสอร์ท Oblu Nature Helengeli รีสอร์ทมัลดีฟส์ ระดับ 5 ดาว รีสอร์ทนี้มีจุดเด่นในเรื่องมีแนวปะการังที่สวยงาม อยู่ห่างจากตัวเกาะเพียงไม่กี่เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของฉลามหัวเงิน กุ้งก้ามกราม เต่าทะเลยักษ์ และฝูงปลาหลากสีสัน 
EXCURSIONS
  ONE complimentary Traditional line fishing per guest per stay (Morning : 8.00 hrs - 9.30 hrs)
  ONE Complimentary Sunset Lacal Dhoni ride per guest per stay (Sunset : 17.15 hrs - 18.30 hrs)


SNORKELING AND WATER SPORTS
Open from 8.30 hrs to 12.30 hrs - 14.30 hrs to 18.30 hrs
  Complimentary use of Snorkling equipment throughout the stay  
  Complimentary ues of non-motorized water sports equipment. Includes Stand-Up Paddle Board and Kayak


 

Promotion! : ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด*

OBLU Island Plan (All Inclusive) + Speedboat 50 mins

Period : 15 May 2024 - 31 Oct 2024

*สำรองที่พักกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Deluxe Beach Villa N/A N/A 50,400
  Deluxe Beach Villa with Pool N/A N/A
54,800
  Lagoon Villa with Pool N/A N/A 57,400
  Sunrise Water Villa with Pool
N/A N/A 67,900
  Sunset Water Villa with Pool N/A N/A 67,900
  2 Bedroom Family Villa with Pool (4paxs) N/A N/A 39,000
 ราคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
Extra Bed 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Extra Adult : 12 years and above N/A N/A 34,700
  Extra Child : 5 - 11.99 years N/A N/A 14,900
  Extra Child : 2 - 4.99 years N/A N/A 1,000
  Infant : 0 - 1.99 years N/A N/A Free

 

 
Promotion! Split Stay (พักบนหาด + กลางน้ำ)
Room type 2 Nights 3 Nights 4 Nights
2 Nights Deluxe Beach Villa +
2 Nights Lagoon Villa with Pool
N/A N/A 40,700
 ราคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
Extra Bed2 Nights3 Nights4 Nights
  Extra Adult : 12 years and aboveN/AN/A30,400
  Extra Child : 5 - 11.99 yearsN/AN/A12,500
  Extra Child : 2 - 4.99 yearsN/AN/A1,000
  Infant : 0 - 1.99 years N/AN/AFree
อัตราค่าบริการรวม :

 ✓ ค่าที่พักตามประภทห้อง และจำนวนคืนที่ลูกค้าเลือก
 ✓ ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ - ส่ง สนามบินมาเล่ - รีสอร์ต - สนามบินมาเล่
 ✓ อาหารครบทุกมื้อ เช้า + กลางวัน + เย็น (OBLU Island Plan) ณ ห้องอาหาร THE SPICE
 ✓ บริการเครื่องตลอดการเข้าพัก ทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอร์ ณ ห้องอาหาร และบาร์
 ✓ บริการเครื่องดื่มต้อนรับ และผ้าเย็น พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 ✓ มินิบาร์ภายในห้องพัก เติมให้วันละครั้ง
 ✓ Wi-Fi ภายในห้องพัก และบริเวณรีสอร์ต
 ✓ สระว่ายน้ำ
 ✓ ฟิตเนส
 ✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 ✓ Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax

อัตราค่าบริการไม่รวม : 

 ✗ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้)
 ✗ การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 ✗ กิจกรรมสันทนาการ และกีฬาชนิดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 ✗ Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี ขอเสนอราคาใหม่)

 เงื่อนไขการจอง :
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 - 60 วันก่อนการเดินทาง
 • การชำระแบ่งออกเป็น 2 งวด
      - งวดแรกภายใน 3 วันหลังทำการจองมัดจำ 50% /ท่าน
      - งวดที่ 2 ภายใน 50 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 50 วัน ชำระจำนวนเต็ม
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมบัตร 3%

เงื่อนไขการเข้าพัก :
 • พักขั้นต่ำ 4 คืน (ราคาพิเศษเริ่มต้น 4 คืน)
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคา และอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และ ภาษีอื่นๆ) ซึ่งอาจมีการผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้

การยกเลิก :
 • 50 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในการกรณีที่มีการขึ้นราคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 278,040